Skip to content

HCL 2017

HCL nr. 110-120 din 21.12.2017

HCL nr. 110 din 21.12.2017 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a Comunei Periam pe anul 2018

                            Anexa nr. 1

                            PAAP 2018

HCL nr. 111 din 21.12.2017 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a Clubului Sportiv Avantul Periam pe anul 2018

                           Anexa nr. 1

                           PAAP 2018

HCL nr. 112 din 21.12.2017 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a Serviciului Public de Alimentare cu Apă si Canalizare (SPAAC) Periam pe anul 2018

                          Anexa nr. 1

                          PAAP 2018

HCL nr. 113 din 21.12.2017 privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pe anul 2018

HCL nr. 114 din 21.12.2017 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul Comunei Periam, rețea care va funcționa în anul școlar 2018-2019

HCL nr. 115 din 21.12.2017 privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare

HCL nr. 116 din 21.12.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 34/27.04.2017

HCL nr. 117 din 21.12.2017 privind revocarea HCL Periam nr. 51 din 29.06.2017

HCL nr. 118 din 21.12.2017 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Periam, conform prevederilor O.A.P. nr. 96/2016

HCL nr. 119 din 21.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractuale din cadrul Primăriei Comunei Periam și al SPCLEP Periam , în conformitate cu prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2018

       Anexa nr. 1

HCL nr. 120 din 21.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul contractuale din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă si Canalizare al Comunei Periam , în conformitate cu prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2018

      Anexa nr. 1

HCL nr. 100-108 din 29.11.2017

HCL nr. 100 din 29.11.2017 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL PERIAM nr. 7/18.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Periam în mandatul 2016-2020

HCL nr. 101 din 29.11.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018

HCL nr. 102 din 29.11.2017 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 , pentru anul 2018

HCL nr. 103 din 29.11.2017 privind aprobarea modificării și completării Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2017

HCL nr. 104 din 29.11.2017 privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a cotei de 1/2 parte din terenul intravilan în suprafață totală de 383 mp, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, către domnul Văcean Petru-Sergiu, proprietar al construcției înscrise în CF nr. 400350 Periam

HCL nr. 105 din 29.11.2017 privind acordarea unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, doamnei Marcu Gabriela

HCL nr. 106 din 29.11.2017 privind aprobarea transferului unor sume încasate la bugetul local al Comunei Periam către Serviciul Public de alimentare cu Apă si Canalizare (SPAAC)

HCL nr. 107 din 29.11.2017 privind aprobarea modificării și completării, prin act adițional, a contractului de închiriere încheiat între Comuna Periam și SC SMITHFIELD FERME SRL

HCL nr. 108 din 29.11.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2017

 

HCL nr. 96-99 din data de 22.11.2017

HCL nr. 96 din 22.11.2017  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Extindere, reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apă in comuna Periam, judetul Timis

HCL nr. 97 din 22.11.2017 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Periam nr. 94 din 24.10.2017

HCL nr. 98 din 22.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Dotare si reabilitare termică la Liceul Teoretic Periam

HCL nr. 99 din 22.11.2017 privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru anul 2017

HCL nr. 85-94 din 26.10.2017

HCL nr. 85 din 26.10.2017 privind aprobarea modificării și completării HCL  Periam nr. 44/13.06.2017 , precum și a contractului de comodat nr. 4570/13.06.2017 încheiat între Consiliul Local Periam și Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (SPAAC)

HCL nr. 86 din 26.10.2017 privind aprobarea modificării și completării, prin act adițional, a contractului de utilizare drumuri nr. 4616/16.06.2015 încheiat între Primăria Comunei Periam și SC BENDER & CO SRL

HCL nr. 87 din 26.10.2017 privind aprobarea modificării și completării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 700/30.01.2015 încheiat între Comuna Periam și familia doamnei Iovan Elena

HCL nr. 88 din 26.10.2017 privind aprobarea modificării și completării, prin act adițional, a contractului de închiriere încheiat între Comuna Periam și SC RCS & RDS SA

HCL nr. 89 din 26.10.2017 privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF nr. 400677 al Comunei Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniul privat, conform Planului de situație întocmit de SC LUCO CAD SRL

HCL nr. 90 din 26.10.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca de înmormântare , I.F. Cristea Traian

HCL nr. 91 din 26.10.2017 privind darea în administrare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local Periam

HCL nr. 92 din 26.10.2017 privind aprobarea cotei procentuale din apa livrată utilizatorilor, pentru stabilirea cantității de apă uzată preluată la sistemul de canalizare și epurare al apelor uzate.

HCL nr. 93 din 26.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2017

HCL nr. 94 din 26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare și reabilitare termică la Liceul Teoretic Periam

 

HCL nr. 82-84 din 13.10.2017

HCL nr. 82 din 12.10.2017 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului local al Comunei Periam pe anul 2016

HCL nr. 83 din 12.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2017

HCL nr. 84 din 12.10.2017 privind aprobarea Planului de situație al imobilului cu nr top 408-409 înscris în CF nr. 400870 Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul public, plan întocmit de SC LUCO CAD SRL

HCL nr. 69-81 din data de 28.09.2017

HCL nr. 69 din 28.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Comunei Periam, pentru anul 2018

HCL nr. 70 din 28.09.2017 privind vânzarea, prin licitație publică organizată potrivit legii, a unui teren situat în intravilanul Comunei Periam, aflat în proprietatea privată a Comunei Periam și în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam

HCL nr. 71 din 28.09.2017 privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului intravilan în suprafață total de 120 mp, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, către petenții Sârbu Valeria și Sârbu Silviu-Gheorghe, coproprietari ai construcției înscrise în CF nr. 401392 Periam

HCL nr. 72 din 28.09.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului publice de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, pe anul 2017

HCL nr. 73 din 28.09.2017 privind modificarea și completarea HCL nr 75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv AVÂNTUL Periam

HCL nr. 74 din 28.09.2017 privind modificarea și completarea art. 1 al HCL nr. 29/31.03.2016 privind aprobarea ocupării a două posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv AVÂNTUL Periam

HCL nr. 75 din 28.09.2017 privind aprobarea Planului de situație întocmit de PFA Comloșan Ștefan pentru intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a Comunei Periam asupra unui imobil

HCL nr. 76 din 28.09.2017 privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului Public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică și aflat în subordinea Consiliului Local Periam

HCL nr. 77 din 28.09.2017 privind stabilirea amplasamentului și aprobarea instituirii unei taxe pentru depozitarea temporară a deșeurilor nepericuloase, provenite din construcții și demolări, realizate de cetățenii Comunei Periam, județul Timiș

HCL nr. 78 din 28.09.2017 privind aprobarea concesionării, prin licitație publică organizată potrivit legii, a unui teren în suprafață de 1861 mp din suprafața totală de 2590 mp evidențiată în CF nr. 404064 a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 20209, având număr cadastral 50144, aflat în proprietatea Comunei Periam

HCL nr. 79 din 28.09.2017 privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Comuna Periam și Serviciul Public de alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică, înființat în subordinea Consilului Local al Comunei Periam

HCL nr. 80 din 28.09.2017 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam , pe anul 2017

HCL nr. 81 din 28.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2017

HCL nr. 60-68 din 31.08.2017

HCL nr. 60 din 31.08.2017 privind numirea Dlui Bronț Nicolae-Marius în funcția contractuală de execuție de Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Periam

HCL nr. 61 din 31.08.2017 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru anul 2017

        Anexa 1 – Statul de funcții

        Anexa 2 – Organigrama

HCL nr. 62 din 31.08.2017 privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei PEriam și ale SPCLEP Periam în conformitate cu LEgea nr. 153/2017, începând cu data de 1 septembrie 2017

       Anexa 1 – Salarii

HCL nr. 63 din 31.08.2017 privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F. nr. 403960 al Comunei Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniul privat, conform Planului de situație întocmit de PFA ing. Comloșan Ștefan

        Anexa 1 – Plan de situație

HCL nr. 64 din 31.08.2017 privind aprobarea alocării din bugetul local al Comunei Periam a sumei de 15.000 lei către Biserica Creștină Baptistă Maranata din Comuna Periam

HCL nr. 65 din 31.08.2017 privind aprobarea modificării și completării Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pe anul 2017

         Coperta Agendei Cultural-Sportive

         Anexa 1 – Fișa evenimentului cultural

         Anexa 2 – Bugetul estimativ de venituri și cheltuieli

         Anexa 3 – Fundamentarea devizului general al proiectului

HCL nr. 66 din 31.08.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2017

HCL nr. 67 din 31.08.2017 privind desemnarea din partea Consiliului Local al Comunei Periam a trei consilieri locali care să facă parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Periam pentrul anul 2017-2018

HCL nr. 68 din 31.08.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Periam în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul Liceului Teoretic Periam în anul școlar 2017-2018

HCL nr. 55-59 din 27.07.2017

HCL nr. 55 din 27.07.2017 privind aprobarea acordări unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare , I.F. Cristea Traian

HCL nr. 56 din 27.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2017

HCL nr. 57 din 27.07.2017 privind aprobarea concesionării, prin licitație publică organizată potrivit legii, a unui teren în suprafață de 68 mp din suprafața totală de 120.038 mp, evidențiat în C.F. 403914 a Comunei Periam (Nr. CF vechi 994), având număr cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/77 aflat în proprietatea  Comunei Periam

              Anexa 1 – Schiță teren

              Anexa 2 – Studiu de oportunitate

              Anexa 3 – Caiet de sarcini

              Anexa 4 – Contract concesiune

HCL nr. 58 din 27.07.2017 privind aprobarea Planului de situație al imobilului cu număr top 832/b înscris în CF nr. 400677 Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, plan întocmit de P.F.A. Ing. Comloșan Ștefan

HCL nr. 59 din 27.07.2017 privind aprobarea contractului DELEGAREA GESTIUNII PRIN COINCESIUNE A SERVICIILOR DE COLECTARE – TRANSPORT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE DIN CELE 5 ZONE ALE JUDEȚULUI TIMIȘ – LOTUL 3- SERVICII DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI ZONA 2 JIMBOLIA din cadrul proiectului SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

SUSPENDATWEBSITE SUSPENDAT PENTRU NEPLATA

Ne pare rau, dar acest website a fost dezactivat pentru neplata, iar activitatea functionarilor pe aceasta platforma este suspendata.

Mergi la site-ul vechi